กิจกรรม พสท.

บรรยากาศ "งานสัมมนาผู้รับใช้องค์การพสท. 16-18 ต.ค. 2018"

seminar2018