กิจกรรม พสท.

งานฟื้นฟูสตรี พสท. ภาค 1

รับพระพรกันถ้วนหน้า...
งานฟื้นฟูสตรี พสท. ภาค 1
24 ก.ย. 2016
หัวข้อ Women Strong สตรีแข็งแกร่ง
ที่คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6

fgatwomen1fgatwomen2fgatwomen3fgatwomen4fgatwomen 5fgatwomen 6fgatwomen 8fgatwomen 9fgatwomen 10fgatwomen 11