Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

พันธกิจเสียงสันติภาพ

บทเรียนเฝ้าเดี่ยว

รอย...ที่เลือนลาง

 

รอย...ที่เลือนลาง

ข้อพระคัมภีร์ : มัทธิว 20: 20-28, มาระโก 10: 35-45

ในสังคมมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเราได้พบเห็นถึงความพยายามของการมุ่งแสวงหาอำนาจและเกียรติยศ ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกเผ่าพันธุ์และความพยายามนั้นทำให้มนุษยชาติใช้ทุกๆวิธีการ ทั้งในทางที่ดีและชั่วในการแก่งแย่งช่วงชิงให้ได้มา ดังนั้นหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจึงถูกบันทึกไว้ด้วยเลือด น้ำตา ความเจ็บปวดและการสูญเสีย นับว่าเป็นการลงทุนอันสูงยิ่งสำหรับความจอมปลอมอันอนิจจังนี้

พระเยซูคริสต์ทรงประทับรอยไว้บนวิถีชีวิตในโลกของพระองค์ แต่ตาที่มืดมัวด้วยมาตรฐานตามวิถีของโลกทำให้เรามองเห็นรอยนั้นอย่างเลือนลาง จนเราแกะรอยของทางที่ถูกต้องแทบไม่ถูก ดังนั้นในบทเรียนนี้เราจะได้พบว่า

  1. พระเยซูชี้ให้เรามองเห็นการได้มาซึ่งเกียรติยศตามมาตรฐานของสังคมกับของพระองค์นั้นต่างกันอย่างไร?
  2. สังเกตดูจะพบว่า ความพยายามหาเกียรติยศนั้น สาวกสองคนใช้อะไรเป็นแนวทางและวิธีนั้นถูกต้องหรือไม่?
  3. ขอพิจารณาดูว่า เมื่อทั้งสองแสวงหาเกียรติยศเพื่อตนเองโดยวิธีการแบบนั้น ก่อให้เกิดอะไรขึ้นในสังคมของกลุ่มสาวก? เหตุการนี้มีผลดีหรือผลเสียอย่างไร ถ้าพระเยซูยอมให้ตามที่เขาขอ?
  4. พระเยซูทรงวางแบบอย่างไว้อย่างไรในที่นี้? ซึ่งเป็นรอยที่เราจะต้องแกะและติดตามให้ถึงที่สุด(เทียบกับ ฟิลิปปี 2 : 6-8)
  5. ในการมุ่งหาเกียรติยศของมนุษย์นั้น ส่วนใหญ่จะใช้สิ่งที่ดีที่ตนมีอยู่เป็นสื่อ ในกรณีนี้ท่านคิดว่าสาวกทั้งสองมีอะไรที่ดี เมื่อเขาตอบคำถามของพระเยซู?