Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

พันธกิจเสียงสันติภาพ

คณะบริหารงาน

คณะกรรมการภาค องค์การพสท.

กรรมการ ภาค 1

ประธาน            ศจ.มนตรี  มังแก้ว  (คจ.ใจสมานปทุมธานี)

เลขานุการ        ศจ.วีระยุทธ  ต่างใจเย็น  (คจ.ใจสมานรังสิต)

เหรัญญิก          ศจ.ทวีศักดิ์  แซ่เล้า  (คจ.ใจสมาน)

 

กรรมการ ภาค 2

ประธาน           ศจ.วุฒินันท์  ปุริตัง  (คจ.ความรักอุดรธานี)

เลขานุการ       ศจ.ศักดิ์สิทธิ์  สอนหาร  (คจ.มหาสารคาม)

เหรัญญิก         อศจ.อำนาจ ช่่างสากล  (คจ.ท่าบ่อ)

 

กรรมการ ภาค 3

ประธาน           ศจ.ประสาทพร  ไตรวุฒิพงศ์  (คจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์สระบุรี)

เลขานุการ       อศจ.ชาลี   พิมพ์พัฒน์  (คจ.ใจสมานดอนนางนาม)

เหรัญญิก         ศจ.ผกามาศ  เมธีอัครกุล  (คจ.พระสิริ)

 

กรรมการ ภาค 4

ประธาน           อศจ.สมพร  นารีรัตน์  (คจ.ร่มพระคุณ / คจ.เนินสามัคคี)

เลขานุการ       อศจ.สัญติญา  จันทิมา  (ศูนย์ประกาศข่าวดีสันป่าตอง)

เหรัญญิก         คุณอรวรรณ  บุญโรจน์  (คจ.สามัคคีธรรมเชียงใหม่)

 

กรรมการ ภาค 5

ประธาน           ศจ.อรอนงค์  เต็มพรเสถียร  (คจ.ใจสมานชลบุรี)

เลขานุการ       ศจ.จิรยุทธ  ดำรงค์สว่าง  (คจ.สร้างสรรค์  ปราจีนบุรี)

เหรัญญิก         อ.อำนาจ  ตั้งต้นตระกูลกิจ  (คจ.โคกสูง)