Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

พันธกิจเสียงสันติภาพ

กิจกรรม พสท.

พิธีสถาปนาครูศาสนา พสท.ภาค 1 ปี 2017

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย ภาค 1 ได้จัดพิธีสถาปนาครูศาสนาขึ้นเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2017

ณ คริสตจักรใจสมาน

โดยมีผู้ได้รับการสถาปนาเป็นครูศาสนา 4 ท่าน คือ

 • คศ.บี แซ่ซ้ง คริสตจักรใจสมาน ลำทราย
 • คศ.สาธิต พรรณพิพัฒน์ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท
 • คศ.ชัชราภรณ์ อัจฉรารัตนโสภณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท
 • คศ.พจณิชา สิงห์ลา คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท

 

โดยมีรายละเอียดพิธีการดังนี้

 • กล่าวต้อนรับและอธิษฐานเปิดพิธี         ศจ.มงคล นามมา
 • นมัสการพระเจ้า นำโดย                     ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท
 • เทศนา โดย                                    ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
 • แนะนำประวัติของผู้รับการสถาปนา โดย    ศจ.เดชา อังคศุภรกุล
 • กล่าวคำกำชับ โดย                              ศจ.มนตรี มังแก้ว
 • ผู้รับการสถาปนากล่าวคำปฏิญาณ
 • กล่าวแสดงความยินดี โดย                   ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ( และ อศจ.วีระยุทธ ต่างใจเย็น (ผู้แทนภาค 1)
 • อธิษฐานแต่งตั้งศาสนศักดิ์ โดย             ศาสนาจารย์ในองค์การฯ
 • อธิษฐานปิดพิธี โดย                            ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า

จงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่พระองค์ เป็นคนงานที่ไม่อับอาย สอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง” 2ทธ. 2:15

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท