Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

พันธกิจเสียงสันติภาพ

กิจกรรม พสท.

งานพบปะผู้รับใช้พระเจ้าพันธกิจบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร

งานพบปะเจรจาใช้พระเจ้าประสานงานก่อคริสตจักรในครัวพสท.
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและทีมอ. ปีเตอร์ดีวิท
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
คริสตจักรอิมมานูเอลหนองคาย

การประชุม 2017 1ประชุม 2017 2การประชุม 2017 3การประชุม 2017 4meeting 2017 5meeting 2017 6การประชุมปี 2560 7การประชุมปี 2560 8meeting 2017 9การประชุม 201710การประชุม 201711ประชุม 2017 12