Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

กิจกรรม พสท.

ประมวลภาพค่ายสตรี พ.ส.ท. วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2019 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายกที่ผ่านมา

ประมวลภาพค่ายสตรี พ.ส.ท. วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2019 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายกที่ผ่านมา

วิทยากรโดย  ศจ.มนูญศักดิ์  กมลมาตยากุล

27514.jpg27518.jpg27840.jpgS__31162422.jpgS__31162419.jpg27843.jpg27517.jpg