Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

พันธกิจเสียงสันติภาพ

กิจกรรม พสท.

ภาพยนต์วันพันธกิจคจ.ใจสมาน ปี 2016

 "ลุกขึ้นฉายแสง" ภาพยนต์วันพันธกิจ ปี 2016

ภาพยนต์ที่สร้างจากชีวิตจริงของ ศจ.เดชา อังคศุภรกุล

บอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงมีต่องานพันธกิจของพระองค์

และย้อนอดีตไปพบกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเป็นที่มาของคริสตจักรใจสมาน