Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

พันธกิจเสียงสันติภาพ

อาหารบัลดาลสุข

หัวมันเทศ

 

มันเทศ" มีชื่อเรียนในภาษาอังกฤษว่า yam และ sweet potato

ประวัติความเป็นมาของมันเทศ
มัน เทศมีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่บริเวณเขตร้อนของทวีปอเมริกา แต่มันเทศที่ปลูกกันอยู่ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่ามี วิวัฒนาการมาจากพืชป่าชนิดใด อย่างไรก็ดีมนุษย์ก็รู้จักปลูกมันเทศมานานนับพันปีแล้ว ในสมัยโบราณนั้นมันเทศเป็นอาหารหลักของมนุษย์สองเขต คือ พวกอินเดียนในอเมริกากลาง และบริเวณเทือกเขาแอนดีส ประเทศเปรู พวกอินเดียนทั้งสองแหล่งนี้ปลูกข้าวโพดเพื่อใช้เป็นอาหารหลัก และในขณะเดียวกันก็ปลูกมันเทศด้วย อีกเขตหนึ่ง คือ ชนเผ่าโพลิเนเชียนที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิก และตอนเหนือของเกาะนิวซีแลนด์ เชื่อกันว่ามันเทศที่ชาวโพลิเนเชียนปลูกกันในสมัยก่อนนั้น นำมาจากทวีปอเมริกาในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ หลังจากชาวยุโรปค้นพบทวีปอเมริกา นักสำรวจชาวสเปนได้นำมันเทศไปสู่ประเทศสเปน จากประเทศสเปนก็แพร่ต่อไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรป

 

     ทางด้านเอเชีย ต้น มันเทศก็ถูกนำมายังอินเดีย ฟิลิปินส์ จีน และญี่ปุ่น โดยนักสำรวจสเปนและโปรตุเกส สำหรับประเทศไทยไม่มีหลักฐานบันทึกว่าได้มีการนำมันเทศเข้ามาปลูกในสมัยใด แต่เข้าใจกันว่ามีผู้นำมันเทศมาแพร่หลายในราวสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น ราชธานี* เพราะมีเรือสำเภาไปมาค้าขายระหว่างประเทศจีน พวก จีนคงจะได้นำติดมือมา ตามนิสัยที่ไปอยู่ที่ไหนก็หาพันธุ์พืชไปปลูกบริโภค ในปัจจุบันมันเทศปลูกกันทั่วไปในประเทศไทย แต่ส่วนใหญ่แหล่งปลูกเป็นจังหวัดในทางภาคกลาง จังหวัดที่ปลูกมาก ได้แก่ นครศรีธรรมราช,พระนครศรีอยุธยา, สงขลา, นครปฐม, เพชรบุรี, เชียงใหม่, นครสวรรค์, ตรัง, เลย และปทุมธานี

ประโยชน์
หัวมันเทศมีแป้ง โปรตีน ไขมัน และ วิตามินต่างๆ ค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงใช้เป็นอาหารมนุษย์และสัตว์ได้เป็นอย่าง

ประโยชน์ที่ได้จากหัวมันเทศ อาจจำแนกได้ดังนี้

๑. ใช้ทำเป็นของคาว เช่น แกงเลียง แกงคั่ว แกงกะหรี่ และแกงมัสมั่น เป็นต้น
๒. ใช้ทำเป็นของหวาน เช่น แกงบวดมันทอดรังนก ฉาบ เชื่อม กวน ต้มน้ำตาลและมันปิ้ง เป็นต้น

๓. ใช้ในอุตสาหกรรมการกลั่นสุรา
๔. ใช้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสุกร ให้มันเทศอย่างเดียวหรือผสมกับอาหารอื่นก็ได้
นอกจากหัวแล้ว ยอดมันเทศยังใช้รับประ-ทานแทนผัก และใช้เลี้ยงสัตว์ได้เป็นอย่างดี บางแห่งปลูกมันเทศเพื่อใช้เลี้ยงสุกรโดยเฉพาะ คือเมื่อมันเทศทอดยอดและลงหัวดีแล้วก็ปล่อยสุกรลงไปกินยอด ใบ และขุดหัวกินเอง สำหรับมนุษย์รับประทาน ควรทำมันเทศ (yam) ให้สุกก่อนที่จะนำไปบริโภค มิฉะนั้นจะมีความเป็นพิษซึ่งเป็นอันตราย การทำให้สุกไม่ว่าจะด้วยการต้ม นึ่ง ไมโครเวฟหรืออบ

คัดข้อมูลบางส่วนจาก  http://www.oknation.net/blog/print.php?id=274925