Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

ประกาศข่าว

คริสตจักรใจสมานปทุมธานีจัดงานวันขอบคุณพระเจ้า

       ศาสนาจารย์ มนตรี มังแก้ว คริสตจักรใจสมานปทุมธานีจัดงานวันขอบคุณพระเจ้า วันที่ 29 มกราคม 2017 มีพันธกิจโคราช พันธกิจอุทัย  คจ.ใจสมานกาญจนบุรี มาร่วมงานในครั้งนี้ และแจกกระปุกออมสินเพื่อหยอดถวายก่อสร้างพันธกิจ