Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

พันธกิจเสียงสันติภาพ

บทความคริสเตียน

ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ

    ปัญหา วิกฤตของโลกเวลานี้ไม่ใช่เพียงแต่เศรษฐกิจตกต่ำที่กำลังยำแย่ แต่ปัญหาอีกเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 (swine Flu ) ซึ่งแพร่ระบาดไปทั่วโลกเกือบหนึ่งร้อยประเทศและมีคนติดเชื้อประมาณเป็น แสนกว่าคนเสียชีวิตไปแล้วเกือบพันคนสถิตินี้ยังไม่รวมที่ไม่ทราบอีกมากมาย มีหลายรายที่ตัวยาวัคซีนรักษาไม่หาย (ดื้อยา ) ประเทศไทยเราก็มีคนติดเชื้อแล้วมากมาย ตายไปแล้วนับสิบคน

จาก เหตุการณ์ โรคระบาดนี้ทางราชการโดยเฉพาะ กระทรวงสาธารณะสุขก็รณรงค์ให้ประชาชนป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ ใหม่นี้ โดยให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงล้างมือให้สะอาดทุกครั้งเมื่อไปสัมผัสผู้คนตาม สาธารณะชุมชนต่างๆ รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ พักผ่อนให้เพียงพอ ใส่หน้ากากป้องกันเป็นต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อหรือแพร่เชื้อไปสู่ คนอื่นๆ

    จาก พระธรรม อพยพ15:26 พระเจ้าตรัสว่า " ถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของเจ้า และกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ เงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการ แล้ว โรคต่างๆ ซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวกเจ้าเลย เพราะเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้า"

 

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้สอนให้พวกเรา รู้ว่าพระองค์เป็นอย่างไร?

ก. พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่ดูแลประชากรของพระองค์ให้มีสุขภาพสมบูรณ์

ข. เพราะพระเจ้าทรงรักเรา จึงทรงช่วยป้องกันเราให้พ้นจากความเจ็บป่วยและเมื่อเจ็บป่วยพระองค์ก็ทรงรักษาให้หาย

ค. เมื่อเราดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์และแสวงหาพระสิริของพระองค์เราก็จะมีชีวิตที่ดีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ง. การไม่ยอมวางใจในพระเจ้าและไม่ยอมเชื่อฟังพระบัญชาขอพระองค์สามารถนำเอาโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพที่เลวร้ายมาสู่เราได้

ดัง นั้นเราจะรอดพ้นจากปัญหา การติดเชื้อโรคระบาดที่ร้ายแรงต่างๆที่ เกิดขึ้นกับชาวโลกและมีชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ได้จริงๆ นั้นเราต้องให้ พระยาเวห์ราฟา ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐของเราเท่านั้น

 

บทความ By ศจ. ภาสกร ใบนา