Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

พันธกิจเสียงสันติภาพ

บทเรียนเฝ้าเดี่ยว

พลิกฟื้นอาณาจักรแห่งจิตใจ

พลิกฟื้นอาณาจักรแห่งจิตใจ

โรม 12:1-8

                ถ้าเราสังเกตการกสิกรรม เรา จะพบว่าขบวนการของการพลิกฟื้นผืนดินเพื่อทำการเพาะปลูกพืช ไม่ว่าจะเป็นการไถหรือการพรวนดิน ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะความเจริญงอกงามและเติบโตของพืชต้องมาจากการเตรียมดิน การดูแลรักษาและบำรุงดิน แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความอดทน การเอาใจใส่ของกสิกรผู้ทำการเพาะปลูก

                ใน ทำนองเดียวกัน ถ้าเราจะดูว่า ชีวิตของคริสตชนคนใดจะเจริญและเข้มแข็งขึ้นในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้า ได้ เราจำเป็นจะต้องได้รับการพลิกฟื้นอาณาจักรของเรา ด้วยการยกสิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองให้แก่พระเจ้า ต้องการมีขั้นตอนต่างๆของชีวิต ซึ่งในที่นี้ให้เรามาศึกษาและถามตัวเองว่า

                1.   เราคำนึงถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรามากเพียงไร? มีเหตุผลที่ทำให้เราสามารถจะยกอาณาจักรแห่งใจของเราให้พระองค์มากเพียงไร?

               2.   ในการพลิกฟื้นอาณาจักรแห่งใจของเรานั้น มีอะไรบ้างที่เราจะต้องยอมละทิ้ง หรือเลิกราไป? และมีอะไรที่เราจะต้องนำเอาเข้ามาในชีวิต? แล้วจะเลิกหรือนำเข้ามาได้อย่างไร?

                3.   เพื่อความเจริญเติบโตในชีวิตของเรา เราควรจะเข้าใจอะไรบ้าง ที่เป็นอุปกรณ์ (เรา เคยเปรียบเทียบของประทานของพระองค์ในชีวิตของเราเหมือนกับเครื่องมือของช่าง หรือทักษะของช่างที่ทำให้รูปร่างของวัตถุที่สร้างสรรสวยงามหรือไม่?) เราเป็นเครื่องมือชิ้นไหน (มีของประทานอะไร)

                4.   ถ้าชีวิตของเรายังไม่ได้รับการพลิกฟื้นเลย วันนี้เรายอมให้พระองค์เข้ามาช่วยหรือไม่?