Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

พันธกิจเสียงสันติภาพ

บทเรียนเฝ้าเดี่ยว

พลิกผันชีวิตส่วนตัว

ข้อพระคัมภีร์ :2 ทิโมธี 2:1-7

                ถ้ามนุษย์ทุกยุคที่ผ่านมาต่างพากันใช้ชีวิตอยู่อย่างง่ายๆ สบายๆ ไม่ทำ, ไม่พัฒนา และปรับปรุงอะไรเลย ปัจจุบันเราคงไม่มีระบบการสื่อสารแบบ IT ไม่มีการคมนาคมที่รวดเร็วดุจสายฟ้า, ไม่มีตึกสูงระฟ้า และไม่มีวิทยาการที่ก้าวหน้าแบบเรียกว่า เปลี่ยนโลกได้ทุกชั่วโมง

                เราต้องตะหนักความจริงว่า เบื้องหลังแห่งความสำเร็จนี้ได้มีบุคคลที่ไม่ยอมแพ้ ไม่หยุดยั้ง ไม่อ่อนระอาใจ และไม่สิ้นหวังที่จะทำการศึกษา คิดค้น ปรับปรุงและพัฒนาการประดิษฐ์และการก่อสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมา

                ในทำนองเดียวกัน ด้านชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตของคุณที่เป็นคริสตชน พะเยซูทรงเรียกร้องคุณว่าให้เอาชนะตัวเอง รับกางเขนแบกทุกวันและตามพระองค์ไป (ลก.9:23) และในฐานะที่คุณเป็นอนุชน คนหนุ่มสาวของพระเจ้า พระองค์ต้องการให้คุณเป็นคนของพระองค์ที่อย่ายอมให้ใครดูหมิ่น (1 ทธ.4:12) และในที่นี้หมายความว่า คุณจะต้องพลิกผันชีวิตส่วนตัว เพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้จงได้

                ถ้าเช่นนั้น ขอให้คุณจงพิจารณาดูว่า ตามแนวทางของพระคัมภีร์ตอนนี้ มีอะไรที่คุณจะประยุกต์ให้เข้ากับด้านจิตวิญญาณของคุณได้ (อ่านให้ละเอียดแล้วตอบตัวเอง)

                1.   ในการเป็นทหาร นักกีฬา และกสิกรฝ่ายวิญญาณจิตนั้น ประยุกต์ดูว่า คุณควรรู้อะไรบ้าง (กฏเกณฑ์ กติกา และความมีระเบียบวินัย) คุณควรจะดำเนินชีวิตอย่างไร

                2.   บุคคลทั้ง 3 แบบนี้ เขาคาดหวังอะไร จากการฝึกซ้อมอย่างหนัก การควบคุมตัวเองอย่างเคร่งครัดและการโหมทำงานอย่างเต็มที่ของพวกเขา แล้วคุณล่ะ คาดหวังอะไรบ้างในด้านจิตวิญญาณของคุณ

                3.   คุณคาดหวังว่าจะพลิกผันตัวเองอย่างไร ในการที่ทำให้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าต่อจากนี้ไป