Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

บทเรียนเฝ้าเดี่ยว

“ชีวิตที่เติบโตขึ้น”

ฟป.3:2-17

การพิจารณาและตัดสินบุคคลใดๆที่เราพบว่า เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ หรือความล้มเหลว เป็นผู้เข้มแข็งหรืออ่อนแอ เป็น ผู้เชี่ยวชาญหรืออ่อนหัด ย่อมมิใช่เพียงดูจากคำพูดของเขาหรือจากการประชาสัมพันธ์อย่างเช่นในยุค ปัจจุบัน ที่จะสามารถปั้นคนธรรมดาให้เลอเลิศตามเม็ดเงินที่หว่านลงไป อาทิ เราคงจะดูนักกีฬาหรือกรีฑาที่ยอดเยี่ยมจากสถิติและชัยชนะในการแข่งขันของเขา แต่ความเป็นผู้มีวิญญาณแห่งนักกีฬา คงจะดูท่าทีของเขาเมื่อพ่ายแพ้ในการแข่งขันด้วย ว่าเขามีใจมุมานะ ที่จะแข่งตอไป หรือ วางมือไปทันทีทันใด

การพิจารณาว่าบุคคลใดๆมีชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตที่เข้มแข็ง ก็คงต้องดูจากชีวิตที่สม่ำเสมอ เมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่างๆของชีวิตด้วย และให้เรามาวัดดูชวิตฝ่ายวิญญาณจิตของตนเองดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง

1. จงถามตัวเองว่า เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของตนเอง คืออะไร......................

และขณะนี้คิดว่า กำลังบรรลุผลแค่ไหน (จงบอกความจริง กับตัวเอง).................

2. ท่านมีท่าทีต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของตัวเองจากอดีตอย่างไร?

(1.) เมื่อ สำเร็จ......................................................................................

(2.) เมื่อล้มเหลว...................................................................................

3. ท่านมีท่าทีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยเพียงไร

  1. ) เมื่อเขาประสบความสำเร็จล้ำหน้าท่านไป.......................................
  2. ) เมื่อเขาล้มเหลวจากการเปรียบเทียบกับตัวท่าน..............................

4. ท่านมีแผนการเพื่ออนาคต โดยเฉพาะในด้านชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตหรือไม่

ถ้ามี คืออะไร.........................................................................................