Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

บทเรียนเฝ้าเดี่ยว

“เลือกแบบการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าต้องการ”

กาลาเทีย 5:16-26

  มนุษย์มีการเลือกและตัดสินใจในชีวิตมากมาย มีทั้งเลือกรับไว้ และการขจัดทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการออกไป และเป็นการง่ายที่จะเลือกเอาสิ่งที่ชอบและต้องการไว้ และทิ้งสิ่งที่ไม่ชอบไปเสีย

  แต่ เมื่อพิจารณามาตรฐาน จากพระธรรมของพระเจ้าแล้ว ดูเหมือนว่าเราทำสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสิ่งที่ควรขจัดทิ้งไปจากพฤติกรรมใน ชีวิตของเรา กลับทำได้ยาก เพราะ มันฝังรากอยู่ในธรรมชาติบาปของเรา ตั้งแต่เกิด และมักถูกกระตุ้นให้ทำได้ง่าย จากองค์ประกอบที่คอยส่งเสริมและสนับสนุนอยู่ คือ ของเนื้อหนัง (ธรรมชาติที่ใฝ่ต่ำ) ตรงกัน ข้ามสิ่งที่เราควรจะมีอยู่ในชีวิต เพราะเป็นแนวทางของความชอบธรรม บริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงพอพระทัย และเราก็รู้ว่าดี แต่กลับทำไม่ได้เพราะเราอ่อนกำลัง และไม่สามารถกระทำได้ตามลำพัง จึงขอให้เข้ามาทำความเข้าใจด้วยกัน

1. การงานของเนื้อหนัง หมายถึงอะไร..........................................

ทำไมจึงเรียกว่า การงานของเนื้อ (ไม่ใช้อุปนิสัยที่ชั่ว)................

ทำอย่างไรจึงจะกำจัดการงานของเนื้อหนังจากชีวิตของเราได้...................

2. ผลของพระวิญญาณ หมายถึงอะไร............................................................

ทำไมเราจึงเรียกผลของพระวิญญาณ (ไม่ใช้อุปนิสัยที่ดี)...........................

การที่จะบังเกิดผลของพระวิญญาณในชีวิตของเราจะต้องทำอย่างไร........

3. ปัจจุบันทางมีแนวโน้มของชีวิตไปในด้านใด (อย่าหลอกตัวเอง)...............

ถ้ายังอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง ท่านคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร................

ถ้าแสดงผลของวิญญาณ ท่านจะรักษาไว้ได้อย่างไร.................................