Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

บทเรียนเฝ้าเดี่ยว

เตรียมพร้อม ในการดำเนินชีวิต

1 ธส.5:1-11

มีคำเตือนมากมายที่บอกให้เราเป็นคนพี้อมอยู่เสมอ เช่น “แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ” แต่บ่อยครั้งที่ความสะดวกสบายและความประมาท ทำให้เกิดความสูญเสียขึ้น

หลาย ปีก่อน มีข่าวเครื่องบินตกที่ภูเก็ต ทำให้มีคนตายร่วมร้อยคน สาเหตุที่เครื่องบินตกก็เพราะว่า เจ้าหน้าที่ประจำหอบังคับการบินทิ้งหน้าที่ไปกินเหล้า

ในทำนองเดียวกัน พระคัมภีร์ตอนนี้เตือนเราให้เตรียมพร้อม สำหรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้าว่า เมื่อมนุษย์คิดว่าสงบสุขดีและปลอดภัย จะ เป็นเวลาที่เขาพบกับความพินาศ เพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะพบกับพระคริสต์แต่ปล่อยตัวมัวเมาอยู่กับความ บาป และอบายมุขต่างๆ เพราะคิดว่ายังไม่ถึงเวลา

ขอให้เราพิจารณาว่าพระคัมภีร์ตอนนี้สอนอย่างไร

1. ท่านได้รับบทเรียนอะไรจากตอนนี้ มีอะไรที่ควรทำอย่างรีบเร่ง

2. ท่านได้รับคำเตือนอย่างไรจากเรื่องนี้ มีอะไรที่จะต้องหลีกเลี่ยงอย่างสุดๆ

3. ท่านได้รับคำหนุนใจอะไรจากเรื่องนี้ มีอะไรที่จะต้องคอยดูแลเอาใจใส่อยู่อย่างสม่ำเสมอ

4. มีอะไรที่ท่านจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านวันนี้