Full Gospel Assemblies of Thailand

องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย

English French German Russian

About Thanyatip

ธัญญาทิพย์

บทเรียนสำหรับเด็กและเยาวชน

     ธัญญาทิพย์ เป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์สำหรับคริสเตียนศึกษาในคริสตจัก ก่อตั้งปี 1985 โดยเครือข่ายคริสเตียนศึกษาเพ็นเทคอสในประเทศไทย

     ธัญญาทิพย์ ได้ใช้วิธีการสอนพระคัมภีร์ซึ้งได้รับการทดสอบแล้วว่า มีผลดีและสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน บทเรียนทุกบทเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในการสอนและวิธีการนำเสนอนั้นง่ายต่อการไป สอนด้วยปรัชญา ของธัญญาทิพย์ คือ ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์แห่งความรอดหนุนใจให้มีชีวิตที่เต็มด้วยพระ วิญญาณบริสุทธิ์ เคล็ดลับการสอนที่สอดแทรกไว้นั้นคือการนำวิญญาณ และการนำให้ผู้เรียนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเติบโตในพระคริสต์

 

วัตถุประสงค์ของธัญญาทิพย์

1. เพื่อเตรียมบทเรียนที่มีพื้นฐานคำสอนที่มาจากพระคัมภีร์และสอดคล้องกับวัย ของผู้เรียน โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ (ชั้นเด็กเล็ก, ชั้นอนุบาล, ชั้นประถมต้น, ชั้นประถมปลาย, ชั้นเยาวชน, ชั้นอนุชน)

2. เพื่อนำผู้เรียนกลับใจใหม่และต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

3. ให้ผู้เรียนนำความจริงที่เรียนรู้แล้วไปในการดำเนินชีวิต

4. เตรียมชีวิตของผู้เรียน ให้พร้อมในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร

5. ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์

6. ส่งเสริมครูรวีฯ ให้รู้วิธีการสอนอย่างถูกต้อง

 

คริสตจักรหรือหน่วยงานที่ประสงค์จะได้บทเรียนธัญญาทิพย์สอนรวีวารศึกษาเป็นเล่ม

สามารถติดต่อกับสำนักพิมพ์ e-star
อาจารย์ดไวท์  มาร์ติน
โทรศัพท์ 087-187-7070

**โดยการสั่งพิมพ์เป็นเล่มเข้าปกอย่างสวยงาม
และชำระค่าสินค้ากับทาง e-star

 

รหัส ชื่อบทเรียนชั้นเด็กเล็ก อายุ2-3ปี
N 1-1 พระเยซูรักฉัน
N 1-2 พระเจ้าของฉันยิ่งใหญ่
N 1-3 พระผู้สร้างของฉัน
N 1-4 พระเจ้าทรงห่วงใย
N 2-1 พระเจ้าแสนดี
N 2-2 พระบุตรพระเจ้า
N 2-3 พระเจ้าสร้างฉัน
N 2-4 เรามีน้ำใจ

รหัส ชื่อบทเรียนชั้นอนุบาล อายุ4-5ปี
K 1-1 เรียนรู้จักพระเยชู
K 1-2 เรียนรู้สิ่งที่พอพระทัยพระเจ้า
K 1-3 พระเจ้าทรงช่วยเรา
K 1-4 ฉันชอบเรื่องจากพระคัมภีร์
K 2-1 เรียนรู้การเป็นเพื่อนที่ดี
K 2-2 เรียนรู้จักโลกของพระเจ้า
K 2-3 เรียนรู้จักครอบของพระเจ้า
K 2-4 เรียนรู้ถึงความห่วงใยของพระเจ้า

รหัส ชื่อบทเรียนชั้นประถมต้น อายุ6-8ปี
P 1-1 จากปฐมกาล
P 1-2 พระเจ้าทรงดูแลรักษา
P 1-3 การอัศจรรย์ของพระเยซู
P 1-4 เดินกับคนของพระเจ้า
P 2-1 ในดินแดนแห่งพันธสัญญา
P 2-2 เปาโลและเพื่อน
P 2-3 คริสตจักรการนมัสการและการรับใช้
P 2-4 คำสอนของพระเยซู
P 3-1 กษัตริย์ผู้นำคนของพระเจ้า
P 3-2 เอลียาห์และเอลีชา
P 3-3 เปโตรและเพื่อน
P 3-4 ชีวประวัติของพระเยซู

รหัส ชื่อบทเรียนชั้นประถมปลาย อายุ9-11ปี
J 1-1 พระเจ้าทรงช่วยพลไพร่ของพระองค์
J 1-2 ชีวิตใหม่
J 1-3 ชีวิตเปาโล
J 1-4 สุภาษิต
J 2-1 พระคำของพระเจ้า
J 2-2 เป็นพยานด้วยชีวิต
J 2-3 เมื่อกษัตริย์ครอบครอง
J 2-4 พระคัมภีร์คือคำตอบ
J 3-1 มนุษย์และการทรงสร้าง
J 3-2 พระเจ้าทรงรักษาคำสัญญา
J 3-3 พระวิญญานคือผู้ใด
J 3-4 จอมเจ้านาย

รหัส ชื่อบทเรียนชั้นเยาวชน อายุ12-14ปี
Y 1-1 พระคริสตธรรมคัมภีร์
Y 1-2 ชีวิตและจดหมายของเปโตร
Y 1-3 ดำเนินชีวิตใหม่
Y 1-4 พระเยซู
Y 2-1 เราชื่ออะไร
Y 2-2 อนาคตและ 1-2 ทิโมธี
Y 2-3 จดหมายจากเปาโล
Y 2-4 มาเป็นพยานกันเถอะ
Y 3-1 เยี่ยมอดีตและ 1 ยอห์น
Y 3-2 พระบัญญัติ 10 ประการ
Y 3-3 ชีวิตดาวิดและคำอุปมา
Y 3-4 ชนะด้วยฤทธิ์ของพระเจ้า
รหัส ชื่อบทเรียนชั้นอนุชน อายุ15-17ปี
T 1-1 วิธีศึกษาพระธรรมฟีลิปปี
T 1-2 พระวิญญาณบริสุทธิ์
T 1-3 การเลือกคู่ครอง
T 1-4 ทูตสวรรค์ไสยศาสตร์และพระวิญญาณ
T 2-1 หลักข้อเชื่อและการรับใช้
T 2-2 พระคัมภีร์-ยุคสุดท้าย
T 2-3 องค์พระผู้เป็นเจ้ากับใครคือไทแท้
T 2-4 การดำเนินชีวิตคริสเตียน
T 3-1 คนของพระเจ้ากับโลกใหม่
T 3-2 ชีวิตกับอารมณ์
T 3-3 ความเชื่อโดยการประพฤติ
T 3-4 จริยธรรม-เพศศึกษา

 

    เครือข่ายคริสเตียนศึกษาเพ็นเทคอสในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 1985 ประกอบไปด้วย

องค์การมิชชั่น 4 องค์การร่วมกับองค์การคริสตจักรไทย 4 องค์การ อันได้แก่

 

» องค์การ ฟินนิช ฟรี ฟอเรนมิชชั่น (FFFM (FIDA))

» องค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์ในประเทศไทย (พ.ก.ท.)

» องค์กรเดอะเพ็นเตคอสตัล แอสแซมบลีส์ ออฟ แคนาดา (ประเทศไทย)

The Pentecostal Assembly of Canada (Thailand) (PAOC)

» องค์การพระกิตติคุณสมบุรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย (พ.ส.ท.)

» องค์การสแกนดิเนเวียน เพ็นเทคอสตัล มิชชั่น (S.P.M.)

» องค์การคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์ภาคใต้

» องค์การแอสแซมบลีส์ ออฟ ก๊อด มิชชันนารีเฟลโล่ชิพ ไทยแลนด์ :

The Assembly of God Missionary (AGMF)  

» องค์การคริสเตียนสัมพันธ์ประเทศไทย (ค.ส.ท.)

    

     ทางเครือข่ายฯ ได้ ผลิตบทเรียนธัญญาทิพย์สำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์แบบ สำหรับคริสเตียนศึกษาในคริสตจักรระดับตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงระดับอนุชน

     บทเรียนธัญญาทิพย์ ได้ ใช้วิธีการสอนพระคัมภีร์ซึ่งได้รับการทดสอบแล้วว่ามีผลดีและสอดคล้องกับการ ดำเนินชีวิตประจำวัน บทเรียนทุกบทเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในการสอนและวิธีการนำเสนอนั้นง่ายต่อการไป สอน     

     เราจัดทำขึ้นด้วยปรัชญาของเครือข่ายฯ คือ ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์แห่งความรอด หนุนใจให้มีชีวิตที่เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เคล็ดลับการสอนที่สอดแทรกไว้นั้น คือการนำวิญญาณ และการนำให้ผู้เรียนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเติบโตเป็นสาวกของพระ คริสต์

     เนื่องด้วยปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 30 ปีของเครือข่ายฯ จึงเฉลิมฉลองด้วยการนำบทเรียนมาทำเป็นรูปแบบ E-Book ซึ่งทางเราจะทยอยนำขึ้นในเวปไซด์ขององค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทยเพื่อให้ดาวน์โหลดฟรี ที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบคริสเตียนศึกษาในคริสตจักรของท่าน

     ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบทเรียน ได้ที่ 

โทร. 082-4472056, 085-0731502 

Email : thanyathip1985 @ gmail.com

(อาจารย์สมศรี ศรีจรูญรัตน์)

    

    ทั้งนี้ ในปี 2016 ทางเครือข่ายฯ จะเน้นในเรื่องการอบรมการเป็นครูรวีและการใช้บทเรียนนี้ หากคริสตจักรใดสนใจให้ติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ข้างต้น

    

    ขอขอบคุณพี่น้องในพระคริสต์และคริสตจักรต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนและใช้บทเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนของธัญญาทิพย์มาตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านเสมอไป